Koncentrator SRE-1 jest urządzeniem elektronicznym służącym do pomiaru oraz rejestracji poboru mocy i energii elektrycznej czynnej. Umożliwia dokonywanie rozliczeń z dostawca energii elektrycznej w oparciu o obowiązujące przepisy. Pomiar odbywa się poprzez zliczanie impulsów licznikowych odbieranych z impulsowych liczników energii elektrycznej, a także na podstawie informacji pochodzących z innych urządzeń wchodzących w skład systemu SRE. Impulsy są przeliczane na moc według wcześniej zaprogramowanych wag. Rejestracja mocy odbywa się w cyklach 1, 15, 60 minut. Jednocześnie następuje porównanie z aktualnie obowiązującym limitem mocy i sygnalizacja przekroczeń tego limitu lub jego części. Dziesięć największych wartości zarejestrowanej mocy jest pamiętanych i drukowanych na zadanie. Po każdym cyklu rozliczeniowym /lub na zadanie w trakcie cyklu "na bieżąco"/ energia pobrana w tym cyklu jest sumowana na jednym z trzech liczydeł elektromechanicznych, przyporządkowanym aktualnie obowiązującej strefie czasowej. Jednocześnie wartość zliczonej energii jest retransmitowana do urządzenia nadrzędnego w postaci impulsów o zaprogramowanej wcześniej wadze. Istnieje możliwość rejestrowania mocy średniej we wszystkich, lub tylko w niektórych cyklach rozliczeniowych w formie wydruku na wbudowanej w urządzenie drukarce. Zmiana czasu letniego na zimowy i odwrotnie dokonuje się automatycznie.

 

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie 100V÷230V /+10%, -15%/,
 • częstotliwość 50Hz /+4%, -6%/ lub napięcie stałe,
 • pobór mocy 25VA.
  Układy wejściowe:
 • 4 linie prądowe /5÷120mA/ z optoizolacja sterowane max napięciem ±24V.
  Układy wyjściowe:
 • 2 linie prądowe /5÷120mA/ sterowane kierunkiem prądu przy max napięciu ±24V,
 • styki bierne trzech przekaźników taryfowych,
 • styki bierne przekaźnika ALARM ,
 • wyjście RS-232.

  Max odległość przesyłania impulsów - 30km.
  Max obciążenie styków - 1A.
  Maksymalna wartość wagi wejściowej:
 • 6 cyfr części całkowitej, 2 cyfry licznika ułamka właściwego, 3 cyfry mianownika ułamka właściwego.
  Maksymalna wartość wagi wyjściowej:
 • 6 cyfr liczby całkowitej / tylko liczba całkowita /.
  Parametry impulsu na wejściach i wyjściach:
 • czas trwania: 80ms /±10%/,
 • impuls > 120ms traktowany jako przerwanie linii,
 • impuls < 20ms traktowany jako zakłócenie,
 • max częstotliwość: 10impulsów/s.
  Rejestracja danych:
 • 3 liczydła elektromechaniczne dla trzech taryf,
 • pamięć operacyjna /przechowywanie danych przez okres dziesięciu lat w przypadku odłączenia zasilania/,
 • drukarka mozaikowa M-160 firmy EPSON:
  • wydruk na taśmie papierowej o szerokości 57mm,
  • 24 znaki w linii,
  • czas wydruku linii 2s.
  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m. < 2000m,
 • temperatura otoczenia 5 o C÷40 o C,
 • wilgotność względna < 80%,
 • atmosfera wolna od wody pyłów gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych.
  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość - 518mm,
 • wysokość - 320mm,
 • głębokość - 183mm.