Koncentrator SRE-2 jest urządzeniem elektronicznym służącym do pomiaru oraz rejestracji mocy i energii elektrycznej czynnej i biernej. Umożliwia dokonywanie rozliczeń z dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej w oparciu o obowiązujące przepisy. Pomiar odbywa się poprzez zliczanie impulsów licznikowych odbieranych z impulsowych liczników energii elektrycznej, a także na podstawie informacji pochodzących z innych urządzeń wchodzących w skład systemu SRE. Impulsy są przeliczane na moc według wcześniej zaprogramowanych wag. Rejestracja mocy odbywa się w cyklach 1¸60 min. Jednocześnie następuje porównanie z aktualnie obowiązującym limitem mocy i sygnalizacja przekroczeń tego limitu lub jego części. Trzy (w każdej taryfie) albo dziesięć (bez rozbicia na taryfy) największych wartości zarejestrowanej mocy czynnej sumarycznej w bieżącym okresie obrachunkowym, są pamiętane i drukowane na żądanie. Energia pobrana w każdym cyklu jest sumowana w jednym z 16-tu liczników w pamięci, przyporządkowanym aktualnie obowiązującej taryfie oraz rodzajowi rejestrowanej energii. Wartość zliczonej energii jest retransmitowana do urządzenia nadrzędnego w postaci impulsów o zaprogramowanej wcześniej wadze. Zarejestrowaną moc średnią w cyklach rozliczeniowych można wyświetlić i wydrukować na wbudowanej w urządzenie drukarce. Wszystkie zarejestrowane wartości mogą być zapisywane na zainstalowaną w urządzeniu kartę pamięci półprzewodnikowej.

 

Dane techniczne:

  Zasilanie:
 • napięcie 100V÷230V /+10%, -15%/,
 • częstotliwość 50Hz /+4%, -6%/ lub napięcie stałe,
 • pobór mocy 25VA.

  Układy wejściowe:
 • 8 linii prądowych /5÷120mA/ z optoizolacja sterowane max napięciem ±24V.

  Układy wyjściowe:
 • 3 linie prądowe /5÷120mA/ sterowane kierunkiem prądu przy max napięciu ±24V,
 • styki bierne /normalnie rozwarte/ 8-miu przekaźników sygnalizacyjnych,
 • wyjście RS-232,
 • wyjście RS-232 lub RS-485 lub null-modem.

  Max odległość przesyłania impulsów - 30km.
  Max obciążenie styków - 1A.

  Maksymalna wartość wagi wejściowej:
 • 6 cyfr części całkowitej, 2 cyfry licznika ułamka właściwego, 3 cyfry mianownika ułamka właściwego.

  Maksymalna wartość wagi wyjściowej:
 • 6 cyfr liczby całkowitej.

  Parametry impulsu na wejściach i wyjściach:
 • czas trwania: 80ms /±10%/,
 • impuls > 120ms traktowany jako przerwanie linii,
 • impuls < 20ms traktowany jako zakłócenie,
 • max częstotliwość: 10impulsów/s.

  Rejestracja danych:
 • pamięć operacyjna /przechowywanie danych przez okres dziesięciu lat w przypadku odłączenia zasilania/,
 • drukarka mozaikowa M-160 firmy EPSON:
  • wydruk na taśmie papierowej o szerokości 57mm,
  • 24 znaki w linii,
  • czas wydruku linii 2s.
 • karta pamięci półprzewodnikowej SRAM 1024kB.

  Warunki pracy:
 • wysokość n.p.m. < 2000m,
 • temperatura otoczenia 5oC÷40oC,
 • wilgotność względna < 80%,
 • atmosfera wolna od wody pyłów gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych.

  Wymiary zewnętrzne:
 • szerokość - 518mm,
 • wysokość - 320mm,
 • głębokość - 183mm.