Program SRE-2/KTU umożliwia prowadzenie gospodarki poborem /dostawą/ mocy i energii elektrycznej w czasie rzeczywistym /przez każdy z kilkuset (max 640) liczników oddzielnie, jak również dowolnie zgrupowanych/. Rejestracja mocy oraz energii elektrycznej czynnej i biernej są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a elastyczność systemu umożliwia wprowadzanie zmian w sposobie rozliczania. Istnieje możliwość zbierania informacji o każdym liczniku przez odczytanie danych z kart pamięci SRAM w trakcie okresu obrachunkowego lub po jego zamknięciu. Najważniejsze jednak jest bieżące monitorowanie danych. Programy składowe systemu pozwalają na sprawdzenia poprawności pracy całego systemu rozliczeniowego przez porównanie danych, wyliczonych przez koncentrator z danymi zebranymi przez programy, co daje pełną ich wiarygodność i nie wymaga ciągłej pracy komputera przy zachowaniu ciągłości danych. Ważnym zadaniem programu jest rejestracja i archiwowanie stanów urządzeń systemu SRE /liczniki, koncentratory, retransmitery/ jak również stanu linii transmisji danych. Prognozowanie ilości poboru mocy na koniec okresu całkowania, a energii na koniec pełnej godziny, informowanie o możliwości przekroczenia zadanych limitów mocy, energii, tgj, itp. /w bieżącym cyklu, w bieżącej godzinie, od początku okresu obrachunkowego/, to tylko niektóre narzędzia, dzięki którym można wiele zaoszczędzić. Graficzna prezentacja danych /m.in.: wykresy mocy, energii, tgj/; możliwość tworzenia raportów za podany okres dla dowolnie wybranych liczników, przyłączy, ciągów, całego zakładu oraz eksport danych do innych programów użytkowych umożliwiają dowolną analizę zebranych informacji.

Program SRE-2/KTU komunikuje się z koncentratorami SRE-2 poprzez łącza: RS-232, RS-485, TAB-11, modem. Pracuje w sieci, w środowisku Windows 95, 98, NT, 2000, XP. Zaimplementowany protokół komunikacyjny pozwala na łączenie się z koncentratorami cyklicznie, co 1-60s.

System SRE/KTU realizuje również zasady rozliczeń poboru energii elektrycznej czynnej "Rynku Bilansującego" dobowo-godzinowego. Moduł programu "Giełda Energii" umożliwia prowadzenie gospodarki energią elektryczną czynną w systemie dobowo-godzinowym dla całego zakładu, przyłączy, ciągów itp.


Cały system cechuje prostota obsługi oraz intuicyjne sterowanie jego funkcjami.

Powiększ

Główne zadania programu, a więc zbieranie danych, prezentowanie ich na ekranie, prognozowanie ewentualnych zagrożeń i informowanie użytkownika, są zrealizowane na dwa sposoby: w postaci tabel zużycia energii, mocy, bieżącego i średniego tgj, ale także stanów liczników oraz linii transmisyjnych wchodzących w skład całego systemu rozliczeniowego.

Powiększ Powiększ Powiększ

Drugim sposobem prezentacji danych bieżących, jest monitoring graficzny (oddzielnie dla monitorowania energii, oddzielnie dla mocy - dwa różne typy okienek prezentacyjnych).

Możliwość tworzenia wielu okienek "graficznych" pokazujących stany mocy i energii w różnych punktach systemu w ramach jednego wspólnego okna całego systemu umożliwia pełny przegląd aktualnej sytuacji przy pomocy jednej planszy.

Powiększ Powiększ

Po odpowiednim sparametryzowaniu system archiwizuje dane 1-minutowe prezentowane w monitoringu graficznym. Dane te można w dowolnym czasie przejrzeć w postaci niezależnych wykresów energii i mocy.

Powiększ

Dane archiwalne, tzn. dane zapamiętywane zgodnie z ustalonym dla danego systemu cyklem rozliczeniowym (najczęściej 15 minut), mogą być prezentowane na kilka sposobów. Najprzejrzystsze, pozwalające na najszybszą interpretację, jest prezentowanie tych danych w postaci wykresów.
Istnieje możliwość nałożenia na siebie kilka wykresów - zarówno tego samego typu energii dla różnych obiektów, jak i różnych rodzajów energii dla jednego obiektu.
Wykresy mogą być tworzone z krokiem równym cyklowi rozliczeniowemu, z krokiem godzinowym lub dobowym.
Dane wykresów mogą być skalowane automatycznie (do najlepszej rozdzielczości wykresu) lub też ręcznie, tzn. z podaną minimalną i maksymalną wartością wykresu.

Powiększ Powiększ

Szczególnym rodzajem wykresu jest tzw. "Raport wykonania limitów godzinowych", gdzie można porównać zadane (np. w ramach Giełdy Energii) godzinowe limity energii dla dowolnego obiektu w systemie, z wykonaniem (a więc zużyciem energii) w tych samych godzinach. Obok wykresu wyświetlona jest również tabela szczegółowych wartości dla poszczególnych godzin w ramach doby.

Powiększ

Dane archiwalne można również porównywać i analizować przy pomocy kilku rodzajów raportów:

  • raport miesięczny (w rozbiciu na poszczególne doby),
  • raport dobowy (w rozbiciu na poszczególne godziny),
  • raport standardowy, gdzie możemy dowolnie zdefiniować początek i koniec raportu,
  • raport okresu obrachunkowego - raport tworzony bezpośrednio w koncentratorze SRE-2 i tylko wyświetlany (a nie wyliczany) w komputerze.

Powiększ Powiększ Powiększ

Wśród wielu innych możliwości prezentowania i analizowania danych zbieranych przez system, należy wspomnieć o współpracy systemu z arkuszami kalkulacyjnymi zgodnymi ze standardem programu Excel na wielu etapach przetwarzania danych:

  • eksport danych pomiarowych,
  • eksport i import limitów godzinowych,
  • eksport raportów wykonania limitów, itd.

Dla prawidłowej pracy systemu konieczne jest poprawne skonfigurowanie poszczególnych elementów składowych (liczniki, koncentratory, retransmitery, elementy torów transmisyjnych), jak również elementów pochodnych, tzn. obiektów, których zachowanie chcemy obserwować w czasie rzeczywistym (przyłącza, grupy, grupy bilansowe, grupy mocowe, itp.).
System daje dużą dowolność w konfigurowaniu obiektów, ale także pozwala na zdefiniowanie wielu sytuacji alarmowych oraz sposobów reagowania na nie.

Powiększ Powiększ Powiększ

System oferuje kilka poziomów uprawnień, które mogą być konfigurowane przez administratora systemu.

Powiększ
Więcej informacji o możliwościach i obsłudze programu SRE-2/KTU znajduję się w dokumentacji.